Anunturi

ANUNȚ 

   Școala Gimnazială ,,Hatmanul Șendrea"Dolheștii Mari” ,com.Dolhești județul Suceava organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzătoare funcției contractuale de îngrijitor, cu normă întreagă,în baza H.G. 286/2011, în data de 18.12.2017, ora 12:00 (proba scrisă) ,în data de 19.12.2017, ora 12:00 (proba practică) și în data de 20.12.2017,ora 12:00 (proba interviu) la sediul Școlii Gimnaziale ,,Hatmanul Șendrea"Dolheștii Mari.     

     Condiții generale: Cele prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Conditiile specifice: Funcția de îngrijitor cu normă întreagă -abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învățământ:

-disponibilitate de program flexibil; 

-să fie disponibil să efecteze deplasări în interes de serviciu,în limita sarcinilor,atribuţiilor şi responsabilităţilor din fişa postului; 

-să dețină permis de conducere; 

-să aibă cunoştinţe de legislaţie specifice locului de muncă; 

-să aibă cunoştinţe în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi PSI; 

-să dețină autorizație de fochist sau să fie în curs de calificare ca fochist; 

Dosarele de însriere se pot depune până la data de 13.12.2017, ora 12:00, la secretariatul școlii. Informații privind concursul și bibliografia, la sediul școlii sau la telefon 0330196933, de luni până vineri între orele 8:00 - 14:00.

                                                               Director: Prof. Mihaela Vieriu